Trwydded Defnyddiwr y Sector Cyhoeddus

Bydd y Drwydded Defnyddiwr hon yn weithredol pan fydd y Defnyddiwr yn clicio i’w derbyn.

Cefndir

Mae’r Data a Gyflwynwyd yn cynnwys, neu cafodd ei greu gan ddefnyddio, data Arolwg Ordnans. Ymrwymir i’r Drwydded Defnyddiwr hon yn unol â thrwydded y Trwyddedwr gydag Arolwg Ordnans, i bennu’r telerau y trwyddedwyd y Defnyddiwr i ddefnyddio Data a Gyflwynwyd.

1. Diffiniadau

Gweithgarwch Masnachol: yw unrhyw weithgarwch sy’n cynnwys neu y bwriadwyd iddo gynnwys Mantais Ariannol.

Gweithgarwch Cystadleuol: yw gweithgarwch y mae Arolwg Ordnans neu’r Trwyddedwr yn hysbysu’r Defnyddiwr amdano ei fod yn Weithgarwch Cystadleuol o dro i dro.

Busnes Craidd: yw unrhyw ran o weithgarwch sector cyhoeddus y Trwyddedwr, ac eithrio unrhyw Weithgarwch Masnachol a Gweithgarwch Cystadleuol.

Mantais Ariannol: yw unrhyw refeniw neu gredyd a ddefnyddir sy’n fwy na chostau cynyddrannol cyflwyno unrhyw gopi o unrhyw Ddata a Gyflwynwyd i’r derbynnydd neu drefnu ei fod ar gael i’r derbynnydd. Nid yw Mantais Ariannol yn cynnwys unrhyw dderbyniadau o Daliadau Statudol.

Y defnyddiwr: yw chi, sef derbynnydd y Data a Gyflwynwyd.

Diben y Defnyddiwr: yw’r Defnyddiwr yn defnyddio’r data i ymateb i, neu ryngweithio â’r Trwyddedwr, er mwyn cyflawni neu gefnogi cyflawni Busnes Craidd y Trwyddedwr.

IPR: yw hawliau eiddo deallusol [intellectual property rights], yn cynnwys hawlfraint, patent, nod masnach, hawl dylunio, hawliau cronfa ddata, cyfrinachau masnach, gwybodaeth ymarferol arbennig, hawliau cyfrinachedd a’r holl hawliau tebyg eraill yn unrhyw le yn y byd p’un a ydynt wedi’u cofrestru ai peidio ac yn cynnwys ceisiadau am gofrestru unrhyw rai ohonynt.

Trwyddedwr: yw’r corff cyhoeddus sydd wedi trefnu bod Data a Gyflwynwyd ar gael i’r Defnyddiwr ar delerau’r Drwydded Defnyddiwr hon.

Arolwg Ordnans: yw Arolwg Ordnans Cyfyngedig, cwmni sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif cofrestru cwmni 09121572) y mae ei gyfeiriad cofrestredig yn Explorer House, Adanac Drive, SOUTHAMPTON, SO16 0AS.

Tâl Statudol: yw’r taliadau y caniateir yn benodol i’r Trwyddedwr neu’r Defnyddiwr eu codi yn unol â deddfiad ysgrifenedig ffurfiol awdurdod deddfwriaethol sy’n llywodraethu Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru, a/neu Ogledd Iwerddon y mae’r Trwyddedwr neu’r Defnyddiwr dan ei reolaeth.

Data a Gyflwynwyd: yw’r data a ddarparwyd gan y Trwyddedwr i’r Defnyddiwr o dan delerau’r Drwydded Defnyddiwr hon.

Cyfnod: yw’r cyfnod gofynnol i gyflawni Diben y Defnyddiwr.

Diwrnod Gwaith: yw unrhyw ddiwrnod ac eithrio dydd Sadwrn, dydd Sul neu ŵyl gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

2. Trwydded

2.1 Mae’r Trwyddedwr yn rhoi i’r Defnyddiwr drwydded anghyfyngol, anhrosglwyddadwy (diddymadwy yn unol â thelerau’r Drwydded Defnyddiwr hon) i ddefnyddio Data a Gyflwynwyd at Ddiben y Defnyddiwr am y Cyfnod.

2.2 Mae’r drwydded hon yn gyfyngedig yn benodol i’r hawliau a roddwyd yng Nghymal 2.1 ac yn amodol ar y rhwymedigaethau a bennwyd yng ngweddill y Drwydded hon, yn benodol rhwymedigaethau’r Defnyddiwr a bennwyd yng Nghymal 3. Mae’r Drwydded hon yn caniatáu i’r Defnyddiwr yn bersonol (nid unrhyw gorff neu grŵp cysylltiedig) ddefnyddio Data a Gyflwynwyd dim ond i’r graddau sy’n ofynnol at Ddiben y Defnyddiwr, ond nid yw’n caniatáu i’r Defnyddiwr ddefnyddio Data a Gyflwynwyd ar gyfer unrhyw Weithgarwch Cystadleuol.

3. Rhwymedigaethau’r Defnyddiwr

3.1 Bydd y Defnyddiwr yn Defnyddio’r Data a Gyflwynwyd at Ddiben y Defnyddiwr yn unig ac nid at unrhyw ddiben arall.

3.2 Bydd y Defnyddiwr:

a) yn sicrhau nad yw’r Data a Gyflwynwyd yn cael ei gopïo, addasu, amrywio neu’i gyfaddasu ac eithrio i’r graddau a dim ond i’r graddau y caniateir unrhyw rai o’r gweithredoedd hynny’n benodol gan y Drwydded hon;

b) yn sicrhau nad yw’n defnyddio’r Data a Gyflwynwyd ar gyfer unrhyw Weithgarwch Cystadleuol;

c) yn peidio â defnyddio’r Data a Gyflwynwyd at unrhyw ddiben anghyfreithlon, twyllodrus, camarweiniol neu anfoesegol neu mewn unrhyw fodd arall a allai fod yn niweidiol i enw da’r Data a Gyflwynwyd neu unrhyw berson;

d) yn ymdrechu hyd eithaf ei allu/gallu i ddefnyddio mesurau technolegol a diogelwch digonol y gall Arolwg Ordnans neu’r Trwyddedwr eu hargymell yn rhesymol o dro i dro, i sicrhau bod yr holl Ddata a Gyflwynwyd sydd gan y Defnyddiwr neu y mae’r Defnyddiwr yn gyfrifol amdano yn ddiogel rhag defnydd neu fynediad anawdurdodedig;

e) yn hysbysu’r Trwyddedwr a/neu Arolwg Ordnans cyn gynted ag y mae’n amau unrhyw drosedd yn erbyn hawliau eiddo deallusol Arolwg Ordnans ac yn rhoi i’r Trwyddedwr ac Arolwg Ordnans pob cymorth a fynnir yn rhesymol i fynd ar drywydd unrhyw drosedd bosibl neu unioni unrhyw ddefnydd anawdurdodedig; a

f) yn peidio â newid na dileu unrhyw hysbysiadau a rhifau trwydded hawlfraint / hawl cronfa ddata Arolwg Ordnans a ddangosir ar y Data a Gyflwynwyd.

3.3 Nid yw’r Drwydded Defnyddiwr hon yn rhoi i’r Defnyddiwr yr hawl i is-drwyddedu, dosbarthu, gwerthu na threfnu fel arall bod y Data a Gyflwynwyd ar gael i drydydd partïon ac eithrio lle caniateir hynny’n benodol yn ysgrifenedig gan y Trwyddedwr ac Arolwg Ordnans.

4. Terfynu

4.1 Gall y naill barti neu’r llall derfynu’r Drwydded Defnyddiwr hon ar unwaith unrhyw bryd drwy roi hysbysiad i’r parti arall yn ysgrifenedig. Mae’r Defnyddiwr yn cydnabod y bydd y Trwyddedwr yn terfynu’r Drwydded Defnyddiwr hon os yw trwydded y Trwyddedwr gydag Arolwg Ordnans yn cael ei therfynu neu os yw’n dod i ben.

4.2 Os yw’r Drwydded Defnyddiwr hon yn cael ei therfynu neu os yw’n dod i ben, bydd y Defnyddiwr, cyn pen 30 diwrnod o’r cyfryw derfynu neu ddod i ben yn dinistrio (neu ar opsiwn Arolwg Ordnans neu’r Trwyddedwr, yn dychwelyd) yr holl Ddata a Gyflwynwyd mewn unrhyw gyfrwng sydd ganddo neu y mae’n gyfrifol amdano (gan gynnwys unrhyw Ddata a Gyflwynwyd a ymgorfforwyd mewn unrhyw ddeunydd arall) a darparu, ar gais Arolwg Ordnans neu’r Trwyddedwr, ddatganiad ar lw gan berson a awdurdodwyd yn briodol nad oes unrhyw Ddata a Gyflwynwyd ganddo mwyach.

4.3 Bydd y Cymalau hynny y bwriadwyd iddynt oroesi terfynu neu ddod i ben (yn cynnwys, heb gyfyngiad, Cymalau 1, 3.2 d) ac e), 4.2, 4.3, 5, 6, 8, 10, 11 a 12) yn parhau mewn grym ac effaith lawn er gwaethaf y cyfryw derfynu neu ddod i ben.

5. Cyfyngiad

5.1 Yn amodol ar Gymal 5.2, nid oes unrhyw beth yn y Drwydded hon yn gwneud y Trwyddedwr yn atebol mewn contract, camwedd (gan gynnwys heb gyfyngiad esgeuluster, sylwadau cyn-gontractiol neu sylwadau eraill) neu sy’n deillio fel arall o’r Drwydded hon neu mewn cysylltiad â’r Drwydded hon am:

a) unrhyw golledion economaidd (gan gynnwys heb gyfyngiad colli refeniwiau, elw, contractau, busnes neu arbedion a ragwelir);

b) unrhyw golled o ran ewyllys da neu enw da;

c) unrhyw golledion arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol beth bynnag p’un a oedd neu nad oedd y cyfryw golledion yn rhan o ystyriaeth y partïon ar ddyddiad y Drwydded hon.

5.2 Ni fydd unrhyw beth yn y Drwydded hon yn eithrio neu’n cyfyngu ar atebolrwydd parti am farwolaeth neu anaf personol yn deillio o esgeuluster y parti hwnnw neu ei weision, asiantau neu gyflogeion neu am gamliwio twyllodrus.

5.3 Mae’r Trwyddedwr ac Arolwg Ordnans yn eithrio i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith pob gwarant ddatganedig neu oblygedig.

5.4 Yn amodol ar Gymal 5.2, ni fydd cyfanswm atebolrwydd y Trwyddedwr yn y Drwydded hon yn ei grynswth yn fwy nag unrhyw swm a dalwyd gan y Defnyddiwr am y Data a Gyflwynwyd.

6. Indemniad

6.1 Bydd y Defnyddiwr yn indemnio ac yn parhau i indemnio’r Trwyddedwr a/neu Arolwg Ordnans yn erbyn eu holl atebolrwyddau a cholledion a phob gofyniad, atebolrwydd, hawliadau a wnaed, neu achosion, yn erbyn y Trwyddedwr a/neu Arolwg Ordnans mewn perthynas ag unrhyw golled neu ddifrod ac yn erbyn yr holl gostau a threuliau yr aethpwyd iddynt yn rhesymol wrth ddelio â neu setlo’r cyfryw ofynion, atebolrwyddau, hawliadau neu achosion yn deillio o weithredoedd, anweithredoedd neu ddiffygion y Defnyddiwr mewn perthynas â’r Drwydded hon, neu o dorri unrhyw ddarpariaeth y Drwydded hon gan y Defnyddiwr ac eithrio i’r graddau y gellir priodoli unrhyw gyfryw atebolrwydd yn uniongyrchol i unrhyw weithred esgeulus gan y Trwyddedwr.

6.2 Bydd y Trwyddedwr yn ymdrechu’n rhesymol i hysbysu’r Defnyddiwr cyn gynted ag y bo’n ymarferol am unrhyw orchymyn neu hawliad a wnaed, neu achosion yn erbyn y Trwyddedwr mewn perthynas ag unrhyw golled neu ddifrod perthnasol.

7. Amrywiant

7.1 Bydd hawl gan y Trwyddedwr i amrywio’r Drwydded Defnyddiwr hon ar unwaith drwy roi hysbysiad yn ysgrifenedig i’r Defnyddiwr.

8. Archwilio

8.1 Ar gais ysgrifenedig Arolwg Ordnans neu’r Trwyddedwr, bydd y Defnyddiwr yn darparu tystiolaeth ysgrifenedig o gydymffurfio â’i rwymedigaethau o dan y Drwydded Defnyddiwr hon.

8.2 Bydd y Defnyddiwr yn cadw cofnodion cywir a chyflawn o’i ddefnydd o’r Data a Gyflwynwyd. Mae gan Arolwg Ordnans a/neu’r Trwyddedwr (a’u cynrychiolwyr priodol) yr hawl, o roi hysbysiad rhesymol yn ystod oriau busnes i fynd i mewn i eiddo’r Defnyddiwr ac i arolygu ac archwilio ei systemau, gweithrediadau a’r holl ddogfennaeth ategol i sicrhau bod y Defnyddiwr yn cydymffurfio â’r Drwydded Defnyddiwr hon ac i wneud copïau o unrhyw gofnodion angenrheidiol. Bydd y Defnyddiwr, ar ei draul ei hun, yn trefnu bod cyflogeion a chyfleusterau priodol ar gael i ddarparu pob cymorth rhesymol i Arolwg Ordnans a/neu’r Trwyddedwr er mwyn galluogi’r cyfryw arolygu, archwilio a chopïo.

8.3 Rhaid i’r Defnyddiwr gydymffurfio â mesurau rhesymol a bennwyd gan Arolwg Ordnans neu’r Trwyddedwr o ganlyniad i unrhyw archwiliad.

9. Aseinio, is-gontractio ac is-drwyddedu

9.1 Ac eithrio fel y cytunwyd yn ysgrifenedig gan Arolwg Ordnans, nid oes hawl gan y naill barti i aseinio, trwyddedu, trosglwyddo neu newyddu unrhyw rai o’u hawliau a/neu rwymedigaethau o dan y Drwydded Defnyddiwr hon.

10. Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999

10.1 Yn amodol ar Gymal 10.2, nid oes gan berson nad yw’n rhan o’r Drwydded Defnyddiwr hon unrhyw hawl o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 i orfodi na mwynhau budd unrhyw delerau’r Drwydded Defnyddiwr hon.

10.2 Bydd hawl gan Arolwg Ordnans i fudd telerau’r Drwydded Defnyddiwr hon a’r hawliau i orfodi’r cyfryw delerau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.

11. Ildio Hawl

11.1 Nid yw ildio hawl ar achlysur arbennig gan y naill barti neu’r llall yr hawliau o dan y Drwydded Defnyddiwr hon yn ymhlygu y bydd hawliau eraill yn cael eu hildio. Ni fydd oedi o ran arfer unrhyw hawl o dan y Drwydded Defnyddiwr hon yn golygu bod y gyfryw hawl yn cael ei hildio.

12. Cyfraith Lywodraethu ac Awdurdodaeth

12.1 Caiff y Drwydded Defnyddiwr hon ei llywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr ac mae’r ddau barti yn ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr.