Trwydded Arloesi’r Sector Cyhoeddus

Daw’r Drwydded i rym pan fyddwch Chi’n cyrchu’r Data Datblygu (e.e. drwy edrych arno neu ei lawrlwytho).

Cefndir:

Crëwyd y Data Datblygu gan ddefnyddio data Arolwg Ordnans (OS).  Ymrwymir i’r Drwydded hon yn unol â’n trwydded Ni gydag OS, i bennu’r telerau y trwyddedir Chi, y Datblygwr, i ddefnyddio’r Data Datblygu.

1  Partïon

1.1 Gwneir y Drwydded hon rhwng [insert name] (Ni/Ninnau/Ein) a’r person neu’r sefydliad sy’n cyrchu’r Data Datblygu (Chi/Eich).

1.2 Drwy gyrchu’r Data Datblygu (e.e. drwy edrych arno neu ei lawrlwytho), rydych Chi’n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn, sy’n ffurfio’r cytundeb rhyngoch Chi a Ninnau (Trwydded).

1.3 Yn y Drwydded hon:

1.3.1 Data Datblygu yw’r data a ddarperir gennym Ni i Chi o dan delerau’r Drwydded hon; a

1.3.2 OS yw Arolwg Ordnans Cyfyngedig, cwmni sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif cofrestru cwmni 09121572) y mae ei gyfeiriad cofrestredig yn Explorer House, Adanac Drive, Southampton, SO16 0AS.

2  Y berthynas rhyngoch Chi a Ni

Bydd y Drwydded hon yn dechrau ar y dyddiad y byddwch Chi’n cyrchu’r Data Datblygu a bydd yn parhau am gyfnod o 3 mis (y Cyfnod).

3  Rhwymedigaethau arnoch Chi a Ni

3.1  Rydym yn rhoi i Chi drwydded anghyfyngol, anhrosglwyddadwy, diddymadwy i ddefnyddio, copïo, addasu ac uno’r Data Datblygu yn ystod y Cyfnod dim ond at y dibenion canlynol (a) ei ddatblygu, ei werthuso a chynnal prawf ohono fel rhan o’ch cynhyrchion a/neu’ch gwasanaethau eich Hun, a dangos y cynhyrchion a/neu wasanaethau hynny i drydydd partïon, a/neu (b) defnyddio’r Data Datblygu (at y diben o’i werthuso) fel offeryn busnes ar gyfer y gweithgareddau dyddiol mewnol cyffredin sydd yn gysylltiedig â gweinyddu neu gynnal Eich busnes neu sefydliad. Pe dymunwch ddefnyddio’r Data Datblygu at unrhyw ddiben ymhellach na hynny a ganiateir gan y Drwydded hon, dylech gysylltu â Gwasanathau Cwsmeriaid OS drwy’r ffurflen yn y ddolen ganlynol: https://www.ordnancesurvey.co.uk/contact/.

3.2 Yn y Drwydded hon, mae arddangos ac arddangosiad yn golygu dangos Eich cynhyrchion a/neu wasanaethau i ddarpar gwsmeriaid, buddsoddwyr neu asiantau ar Eich offer eich hun. Nid yw’r un o’r ddau derm yn cynnwys llwytho unrhyw ran o’r Data Datblygu i system neu offer darpar gwsmer, buddsoddwr neu asiant na darparu copïau iddynt o’r Data Datblygu nac unrhyw ran ohono.

3.3 Ar yr amod Eich bod yn gyntaf wedi ymrwymo i drwydded is-gontractwr ysgrifenedig (sy’n cynnwys telerau ac amodau sydd yn sylweddol debyg i, yn ddim llai beichus ac nid yn anghyson â thelerau ac amodau’r Drwydded hon), caniateir i Chi basio’r Data Datblygu i’ch is-gontractwr at y dibenion a amlinellir yng Nghymalau 3.1 a 3.2.

4 Eich rhwymedigaethau

4.1 Ac eithrio fel y caniateir o dan Gymal 3, nid oes gennych Chi unrhyw hawliau eraill i ddefnyddio’r Data Datblygu.

4.2 Rhaid i chi ddarparu mesurau technolegol a diogelwch i sicrhau bod yr holl Ddata Datblygu sydd gennych Chi neu isgontractwyr sy’n gweithredu ar Eich rhan neu rydych Chi neu isgontractwyr sy’n gweithredu ar eich rhan yn gyfrifol amdano yn ddiogel yn ffisegol ac yn electronig rhag defnydd neu fynediad anawdurdodedig.

4.3 Rhaid i chi sicrhau eich bod Chi (ac unrhyw is-gontractwr sy’n gweithredu ar Eich rhan) yn cydymffurfio â’r cyfyngiadau ar ddefnyddio’r Data Datblygu a bennir yn y Drwydded hon.

4.4 Rhaid i chi beidio â throseddu yn erbyn na thorri’r hawliau eiddo deallusol yn y Data Datblygu a byddwch hefyd yn ein hysbysu Ni cyn gynted ag y dewch Chi’n ymwybodol o, neu y byddwch yn amau, unrhyw drosedd yn erbyn neu dor-amod arall gennych Chi neu unrhyw drydydd parti arall o’r hawliau eiddo deallusol yn y Data Datblygu. Rydych chi’n cytuno i gydweithredu a rhoi i Ni a/neu OS pob cymorth rhesymol wrth fynd ar drywydd neu ddelio ag unrhyw gyfryw drosedd neu dor-amod.

4.5 Rydych chi’n cytuno i beidio ag ymyrryd â na dileu unrhyw hawlfraint, nod masnach, symbol nod masnach neu hysbysiadau perchnogol eraill a gynhwysir yn y Data Datblygu.

4.6 Ni fydd hawl gennych i aseinio, trosglwyddo na newyddu hawliau a rhwymedigaethau o dan y Drwydded hon.

4.7 Rhaid i chi sicrhau eich bod Chi ac unrhyw drydydd partïon sy’n gweithredu ar Eich rhan yn dangos ac yn arddangos mewn lle amlwg y gydnabyddiaeth hawl eiddo deallusol briodol ar yr holl Ddata Datblygu a/neu gynhyrchion a/neu wasanaethau.

4.8 Heb gyfyngu ar Gymal 4.1, nid ydych Chi wedi’ch trwyddedu i:

4.8.1 basio unrhyw ran o’r Data Datblygu i unrhyw drydydd parti nad yw’n ymwneud yn uniongyrchol â datblygu, gwerthuso, profi neu arddangos (fel y diffinnir yng Nghymal 3.2) y cyfryw gynhyrchion a/neu wasanaethau; neu

4.8.2 defnyddio’r Data Datblygu i ail-greu unrhyw rai o gynhyrchion OS, unrhyw ran o’r cyfryw gynhyrchion nac unrhyw gynhyrchion tebyg neu sylweddol gyfwerth; neu

4.8.3 ecsbloetio’n fasnachol, gwerthu, trwyddedu neu ddosbarthu’r Data Datblygu neu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau sy’n ymgorffori’r Data Datblygu.

5 Ffioedd trwydded

5.1 Nid oes unrhyw dâl am gyflwyno’r Data Datblygu am y Cyfnod.

6 Archwilio

6.1 Trwy gydol y Cyfnod, rhaid i Chi gadw cofnodion cywir, cyflawn a manwl yn ymwneud â’r Drwydded hon.

6.2 O roi rhybudd rhesymol, mae gennym Ni a/neu OS a/neu Ein cynrychiolwyr NI (neu rai OS) yr hawl i archwilio Eich cydymffurfiad â’r Drwydded hon ac i wneud copïau o unrhyw gofnodion angenrheidiol. Rhaid i ni dalu am Ein cynrychiolwyr Ni ac OS; rhaid i Chi, ar Eich traul eich hun, drefnu bod cyflogeion a chyfleusterau priodol ar gael i ddarparu cymorth rhesymol.

7 Terfynu

7.1 Gallwn derfynu’r Drwydded hon ar unwaith os byddwch Chi’n torri unrhyw un o’i thelerau; os byddwch Chi’n destun unrhyw drafodion ansolfedd, methdaliad, neu drafodion gweinyddu (neu unrhyw beth cyfatebol); os byddwch Chi’n rhoi’r gorau i gynnal busnes; neu drwy roi hysbysiad ysgrifenedig 30 diwrnod i chi am unrhyw reswm arall.

7.2 Ni fydd terfynu’r Drwydded hon neu’r Drwydded hon yn dod i ben yn effeithio ar Ein neu Eich hawliau cronedig a rhwymedï

7.3 O’r dyddiad dod i ben neu’r dyddiad terfynu, mae’r drwydded a roddwyd yng Nghymal 3.1 yn terfynu a byddwch Chi ac isgontractwyr sy’n gweithredu ar Eich rhan yn rhoi’r gorau ar unwaith i ddefnyddio’r Data Datblygu ac yn dinistrio ac yn dileu pob copi o hwnnw. Os gofynnwn Ni, byddwch Chi’n darparu datganiad ar lw i Ni wedi’i lofnodi gan eich gweithredwr awdurdodedig Eich bod Chi (a’ch isgontractwyr) wedi cydymffurfio â’r Cymal 7.3 hwn.

7.4 Bydd Cymalau 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9, 10, 12 a 13 yn goroesi’r Drwydded hon yn dod i ben neu derfynu’r Drwydded hon.

8.0 Atebolrwydd

8.1 Darperir y Data Datblygu ‘fel y mae’ a heb unrhyw warant neu amod datganedig neu oblygedig, statudol neu fel arall, yngl┼Ěn â’i ansawdd, cywirdeb neu addasrwydd i’r diben. Ac eithrio fel y pennir yn benodol yn y Drwydded hon, mae’r holl amodau, gwarantau, telerau ac ymgymeriadau datganedig neu oblygedig, statudol neu fel arall, mewn perthynas â’r Data Datblygu yn cael eu heithrio drwy hyn i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

8.2 Yn amodol ar Gymal 8.3, ni fyddwn Ni o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am golled neu ddifrod anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol nac unrhyw golled ariannol arall (sut bynnag y’i achosir) sy’n digwydd o ganlyniad i ddefnyddio’r Data Datblygu, neu ddiffyg perfformiad y Data Datblygu. Mae hynny a grybwyllir uchod yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golled neu ddifrod yn ymwneud â cholli cyflog, elw, busnes, ewyllys da, data neu feddalwedd.

8.3 Nid ydych Chi na Ninnau yn eithrio ein hatebolrwydd priodol i’r llall o dan y Drwydded hon am dwyll, ac am anaf personol neu farwolaeth a achosir gan esgeuluster ar ran y naill neu’r llall ohonom ac esgeuluster ein cyflogeion priodol ac is-gontractwyr ac asiantau awdurdodedig.

9 Cyfrinachedd a Diogelu Data

9.1 Rhaid i’r partïon i’r Drwydded hon gymryd pob cam rhesymol i sicrhau na fydd unrhyw ddeunydd neu wybodaeth a nodwyd gan y naill barti ei fod/bod yn gyfrinachol (Gwybodaeth Gyfrinachol), sydd ym meddiant y parti arall neu y mae gan y parti arall wybodaeth amdano mewn cysylltiad â’r Drwydded hon, yn cael eu datgelu i eraill, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol y parti arall. Ni fydd gan y naill barti na’r llall y rhwymedigaeth i gynnal cyfrinachedd unrhyw ddata neu wybodaeth (i) a oedd ym meddiant cyfreithlon y parti derbyn cyn eu derbyn gan y parti arall, (ii) a geir yn gyfreithlon yn ddiweddarach gan y parti derbyn gan drydydd parti nad oes ganddo unrhyw rwymedigaeth cyfrinachedd i’r parti arall, (iii) sydd ar gael i’r cyhoedd heb fod drwy weithredu neu fethiant y parti derbyn, (iv) sydd ar gael yn rhwydd i’r cyhoedd, neu (v) a ddatblygir yn annibynnol gan y parti derbyn. Rhaid i’r parti derbyn, ar unwaith, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw ran neu’r cyfan o’r Wybodaeth Gyfrinachol a ddarparwyd iddo gan y parti arall, ar gais y parti arall.

9.2 Rydym yn cytuno i brosesu unrhyw ran o’ch data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1988 ac rydych Chi drwy hyn yn cytuno i Ni rannu eich data personol, fel eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost a gesglir wrth i chi gofrestru cyfrif, gydag OS at ddibenion monitro eich cydymffurfiad â’r Drwydded hon.  

10 Newid y Drwydded hon

10.1 Mae’r Drwydded hon yn pennu’r cytundeb a’r ddealltwriaeth gyfan rhyngoch Chi a Ni mewn perthynas â thestun y Drwydded hon.

10.2 Nid yw ildio (a rhaid i hynny fod yn ysgrifenedig) ar achlysur penodol gan y naill neu’r llall ohonom unrhyw hawliau o dan y Drwydded hon yn ymhlygu bod hawliau eraill yn cael eu hildio.

10.3 Cadwn yr hawl i wneud newidiadau i delerau’r Drwydded hon unrhyw bryd o roi hysbysiad drwy e-bost neu drwy bostio newidiadau ar ein gwefan.

11 Hysbysiadau

11.1 Bydd yr holl hysbysiadau o dan y Drwydded hon yn ysgrifenedig ac fe’u hanfonir drwy e-bost neu’u postio ar ein gwefan.

12 Cyfraith lywodraethu ac awdurdodaeth

12.1 Caiff y Drwydded hon ei llywodraethu a’i dehongli yn unol â chyfraith Lloegr ac mae’r ddau ohonom yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr.

13 Hawliau Trydydd Partïon

13.1 Yn amodol ar Gymal 13.2, nid oes gan berson nad yw’n barti i’r Drwydded hon unrhyw hawl fel trydydd parti i orfodi na mwynhau mantais unrhyw un o delerau’r Drwydded hon.

13.2 Rydych chi’n cydnabod buddiant OS mewn perthynas â’r Data Datblygu ac mae’r partïon drwy hyn yn rhoi i OS yr hawl i orfodi telerau’r Drwydded hon a mynd ar drywydd unrhyw hawliadau yn unol â’r Drwydded hon fel pe bai yn drwyddedwr.


 

Trwydded Arloesi’r Sector Cyhoeddus (f1.0 Chwefror 2017)