Trwydded Defnyddiwr INSPIRE

Daw’r Drwydded Defnyddiwr hon yn weithredol drwy un o’r dulliau canlynol, fel y bo’n berthnasol:

1. pan fyddwch yn clicio i’w derbyn; neu

2. lle na ellir ei derbyn drwy glicio, ystyrir bod y Drwydded Defnyddiwr hon wedi’i derbyn gennych chi pan fyddwch yn cyrchu neu’n defnyddio’r Data a Gyflwynwyd.

Cefndir

Mae’r Trwyddedwr wedi creu’r Data a Gyflwynwyd gan ddefnyddio data Arolwg Ordnans (OS). Wrth drwyddedu’r Data a Gyflwynwyd i fodloni ei rwymedigaethau o dan Reoliadau INSPIRE 2009, mae trwydded y Trwyddedwr gan OS yn mynnu bod y Trwyddedwr yn trwyddedu’r Data a Gyflwynwyd ar y telerau canlynol.

1 Diffiniadau

Trwyddedwr yw’r corff cyhoeddus sydd wedi trefnu bod Data a Gyflenwyd ar gael i chi ar delerau’r Drwydded Defnyddiwr hon.

OS yw Arolwg Ordnans Cyfyngedig, cwmni sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif cofrestru cwmni 09121572) y mae ei gyfeiriad cofrestredig yn Explorer House, Adanac Drive, SOUTHAMPTON, SO16 0AS.

Data a Gyflenwyd yw’r data a ddarparwyd gan y Trwyddedwr i chi o dan delerau’r Drwydded Defnyddiwr hon.

2 Trwydded

2.1 Mae’r Trwyddedwr yn rhoi i chi drwydded anghyfyngol, anhrosglwyddadwy i ddefnyddio Data a Gyflwynwyd at ddefnydd personol, anfasnachol yn unig (er mwyn osgoi amheuaeth, mae hyn yn eithrio defnydd gennych chi yn fewnol yn eich busnes). Ni chewch is-drwyddedu, dosbarthu, gwerthu na threfnu fel arall bod unrhyw ran o’r Data a Gyflwynwyd ar gael i drydydd partïon, ac eithrio lle caniateir hynny’n benodol yn ysgrifenedig gan y Trwyddedwr ac OS.

2.2 Mae’r Drwydded hon wedi’u chyfyngu’n benodol i’r hawliau a roddir yng Nghymal 2.1, ac ni chewch ddefnyddio’r Data a Gyflwynwyd at unrhyw ddiben arall.

3 Eich rhwymedigaethau

3.1 Ni chewch newid na dileu unrhyw hysbysiadau hawlfraint / hawl cronfa ddata Arolwg Ordnans a rhifau trwydded a ddangosir ar y Data a Gyflwynwyd.

4 Terfynu

4.1 Bydd y Drwydded Defnyddiwr hon yn parhau oni bai a hyd nes y’i terfynir gan y Trwyddedwr neu OS lle’r ydych yn torri amodau’r Drwydded hon.

5 Cyfyngiad

5.1 Mae’r Data a Gyflwynwyd wedi’i drwyddedu ‘fel y mae’ ac mae’r Trwyddedwr ac OS yn eithrio pob cynrychiolaeth, gwarant, rhwymedigaeth ac atebolrwydd mewn perthynas â’r Data a Gyflwynwyd i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

5.2 Ni fydd y Trwyddedwr nac OS yn atebol am unrhyw wallau neu anweithiau yn y Data a Gyflwynwyd ac, yn amodol ar Gymal 5.3, ni fyddant yn atebol am unrhyw golled, anaf neu ddifrod o unrhyw fath a achosir gan ei ddefnyddio.

5.3 Ni fydd unrhyw beth yn y Drwydded hon yn eithrio neu’n cyfyngu ar atebolrwydd parti am farwolaeth neu anaf personol yn deillio o esgeuluster y parti hwnnw neu ei weision, asiantau neu gyflogeion neu am gamliwio twyllodrus.

6 Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999

6.1 Bydd hawl gan Arolwg Ordnans i fudd telerau’r Drwydded Defnyddiwr hon a’r hawliau i orfodi’r cyfryw delerau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.

7 Ildio Hawl

7.1 Nid yw ildio ar achlysur arbennig gan y naill barti neu’r llall yr hawliau o dan y Drwydded Defnyddiwr hon yn ymhlygu y bydd hawliau eraill yn cael eu hildio. Ni fydd oedi o ran arfer unrhyw hawl o dan y Drwydded Defnyddiwr hon yn golygu bod y gyfryw hawl yn cael ei hildio.

8 Cyfraith Lywodraethu ac Awdurdodaeth

8.1 Caiff y Drwydded Defnyddiwr hon ei llywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr ac mae’r ddau barti yn ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr.