Trwydded Contractwr Ffurf Safonol

Gwneir y Cytundeb hwn rhwng:

(1)              [nodwch enw’r sefydliad] o [nodwch y cyfeiriad] (y Trwyddedwr);

 a

(2)              [nodwch enw’r sefydliad] o [nodwch y cyfeiriad] (y Contractwr).

Cefndir:

Mae’r Trwyddedwr wedi’i drwyddedu gan OS o dan Drwydded Aelod Cytundeb Mapio’r Sector Cyhoeddus (PSMA)  i ddefnyddio Data Trwyddedig at ei Ddefnydd Trwyddedig. Ymrwymir i’r Drwydded Contractwr Ffurf Safonol hon (Trwydded Contractwr) yn unol â Thrwydded Aelod PSMA ac mae’n pennu’r telerau i’r Trwyddedwr is-drwyddedu Data Trwyddedig i’r Contractwr i alluogi’r Contractwr i ddarparu Gwaith ar ran y Trwyddedwr.

Telerau y Cytunwyd Arnynt:

1    Diffiniadau a dehongliadau

Ymadrodd Ystyr
   
Cytundeb Aml-Gontractwr yw cytundeb o’r un enw rhwng y Contractwr ac OS.
   
Cyfeirio – Sector Cyhoeddus  
   
Data yw unrhyw destun, graffeg, delwedd, deunydd clywedol a/neu weledol, meddalwedd, data, cynnwys cronfa ddata neu gynnwys amlgyfrwng arall, gwybodaeth a deunydd.
   
IPR yw hawliau eiddo deallusol, yn cynnwys hawlfraint, patent, nod masnach, hawl dylunio, hawliau cronfa ddata, cyfrinachau masnach, gwybodaeth ymarferol arbennig, hawliau cyfrinachedd a’r holl hawliau tebyg eraill yn unrhyw le yn y byd p’un a ydynt wedi’u cofrestru ai peidio ac yn cynnwys ceisiadau am gofrestru unrhyw rai ohonynt.
Data Trwyddedig

yw Data OS penodol sydd

 

(a)           wedi’i drwyddedu gan OS i’r Trwyddedwr o dan y Drwydded Aelod PSMA; a

(b)           naill ai:

(i)            wedi’i ddarparu i’r Contractwr o dan Gymal 5.1; neu

(ii)           yn ddata y mae’r Trwyddedwr yn hysbysu’r Contractwr yn ysgrifenedig ei fod i’w ystyried yn Ddata Trwyddedig at ddiben Cymal 5.3; neu

(iii)          lle bo’n berthnasol, y mae’r Contractwr wedi’i drwyddedu i’w ddefnyddio o dan y Cytundeb Aml-Gontractwr Cyfeirio – Sector Cyhoeddus.

 Defnydd Trwyddedig  yw defnydd a ganiateir o’r Data Trwyddedig gan y Trwyddedwr o dan y Drwydded Aelod PSMA.
 Manylion Mewngofnodi  yw’r dynodwyr unigryw a aseiniwyd i’r Trwyddedwr pan aeth i mewn i’r Drwydded Aelod PSMA gan alluogi mynediad i’r Gwasanaeth Archebu Ar-lein.
 Gwasanaeth Archebu Ar-Lein  yw’r gwasanaeth a gyrchir drwy nodi Manylion Mewngofnodi’r Trwyddedwr lle dynodir hynny ar Wefan OS.
OS yw  Arolwg Ordnans Cyfyngedig, cwmni sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif cofrestru cwmni 09121572) y mae ei gyfeiriad cofrestredig yn Explorer House, Adanac Drive, SOUTHAMPTON, SO16 0AS.
Data OS yw Data (gan gynnwys Data Trwyddedig) yr ydym ni’n ei berchen neu’n ei drwyddedu gan drydydd parti (gan gynnwys y Goron).
Trwydded Aelod PSMA yw’r drwydded rhwng OS a’r trwyddedwr o’r enw Trwydded Aelod PSMA.
Canllaw Arddull yw’r fersiwn gyfredol ar y pryd o’r canllaw arddull sydd ar gael ar Wefan OS, gan gynnwys gwaith celf electronig a gofynion ynglŷn â defnyddio cydnabyddiaethau hawlfraint a pherchnogaeth hawliau cronfa ddata.
Cyfnod yw’r cyfnod a bennir yng Nghymal 2.
Contractwr Trydydd Parti yw trydydd parti a gyflogir ac a drwyddedir gan y Trwyddedwr yn unol â Chymal 2.6 y Drwydded Aelod PSMA.
Gwaith Trydydd Parti

yw naill ai:

(a)           tendr gan Gontractwr Trydydd Pari i gyflenwi nwyddau neu wasanaethau i’r Trwyddedwr; neu

(b)           y cyflenwad nwyddau neu wasanaethau ei hun i’r Trwyddedwr gan Gontractwr Trydydd Parti.
Diweddariadau yw’r diweddariadau, diwygiadau ac addasiadau i’r Data Trwyddedig y gall OS eu darparu (neu ddarparu mynediad iddynt) o dro i dro.
Gwefan yw’r wefan http://www.os.co.uk/ neu gyfryw wefan arall a bennir gan OS o dro i dro.
Gwaith

yw naill ai:

(a)           tendr gan y Contractwr i gyflenwi nwyddau neu wasanaethau i’r Trwyddedwr; neu

(b)           y cyflenwad nwyddau neu wasanaethau ei hun i’r Trwyddedwr gan y Contractwr.

1.1 Yn y Drwydded Contractwr hon, oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall:

1.1.1 mae geiriau yn yr unigol yn cynnwys y lluosog ac i’r gwrthwyneb;

1.1.2 mae cyfeiriadau at: a) Cymal yn gyfeiriadau at gymal o’r Drwydded Contractwr hon; b) parti yn gyfeiriadau at barti i’r Drwydded Contractwr hon; a c) statud neu ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw ddiwygiad, estyniad neu ailddeddfiad o’r cyfryw statud neu ddarpariaeth.

2 Cyfnod

2.1 Bydd y Drwydded Contractwr hon yn dechrau ar y dyddiad y bydd yr ail barti ymhen amser yn llofnodi’r Drwydded Contractwr hon, a bydd, oni bai y’i terfynir yn gynharach yn unol â Chymal 6, yn dod i ben pan fydd y Contractwr yn cwblhau’r ddarpariaeth Gwaith.

3 Rhoi is-drwydded

3.1 Yn gyfnewid am y Contractwr yn darparu’r Gwaith, mae’r Trwyddedwr yn rhoi i’r Contractwr, am y Cyfnod, is-drwydded anghyfyngol, anhrosglwyddadwy, diddymadwy ar gyfer Data Trwyddedig, i ddefnyddio’r Data Trwyddedig at Ddefnydd Trwyddedig y Trwyddedwr (ac nid y Contractwr) yn unig at ddiben darparu’r Gwaith. Bydd y Trwyddedwr yn hysbysu’r Contractwr yn ysgrifenedig o delerau Defnydd Trwyddedig y Trwyddedwr cyn neu ar yr un pryd ag y bydd y Drwydded Contractwr hon yn dechrau.

3.2 Ac eithrio’r Contractwr, ni roddir unrhyw hawliau i unrhyw berson, cwmni neu sefydliad (gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw grŵp, cwmni neu gyswllt) o dan y Drwydded Contractwr hon.

3.3 Nid yw’r Drwydded Contractwr hon yn rhoi’r i’r Contractwr yr hawl i is-drwyddedu, dosbarthu, gwerthu na threfnu fel arall bod y Data Trwyddedig ar gael i drydydd partïon ac eithrio:

3.3.1 fel y caniateir gan Gymalau 5.3 a 5.4, a

3.3.2 lle mae’r Contractwr yn trefnu bod y Data Trwyddedig ar gael i drydydd parti ar ran y Trwyddedwr yn unol â phenodiad y Contractwr gan y Trwyddedwr fel darparwr gwasanaethau rheoli data ac, er mwyn osgoi amheuaeth, dim ond yn unol â Defnydd Trwyddedig y Trwyddedwr.

4 Rhwymedigaethau’r Contractwr

4.1 Bydd y Contractwr:

4.1.1 yn peidio â defnyddio’r Data Trwyddedig at unrhyw ddiben anghyfreithlon, twyllodrus, camarweiniol neu anfoesegol neu mewn unrhyw fodd arall a allai fod yn niweidiol i enw da’r Data Trwyddedig neu unrhyw berson;

4.1.2 yn ymdrechu hyd eithaf ei allu/gallu i ddefnyddio mesurau technolegol a diogelwch digonol y gall OS neu’r Trwyddedwr eu hargymell yn rhesymol o dro i dro, i sicrhau bod yr holl Ddata Trwyddedig, Manylion Mewngofnodi ac unrhyw wybodaeth debyg arall (fel enwau defnyddiwr a chyfrineiriau) y mae’r Trwyddedwr yn eu darparu i’r Contractwr ac sydd gan y Contractwr neu y mae’r Contractwr yn gyfrifol amdanynt yn ddiogel rhag defnydd neu fynediad anawdurdodedig;

4.1.3 yn hysbysu’r Trwyddedwr a/neu OS cyn gynted ag y mae’n amau unrhyw drosedd yn erbyn hawliau eiddo deallusol OS neu unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o Fanylion Mewngofnodi ac unrhyw wybodaeth debyg arall (fel enwau defnyddiwr a chyfrineiriau) a rhoi i’r Trwyddedwr ac OS bob cymorth rhesymol sydd ei angen i fynd ar drywydd unrhyw drosedd bosibl neu unioni unrhyw ddefnydd anawdurdodedig; a

4.1.4 yn sicrhau bod cydnabyddiaethau o hawlfraint a pherchnogaeth hawliau cronfa ddata wedi’u cynnwys mewn man amlwg ym mhob copi o’r Data Trwyddedig yn unol â’r Canllaw Arddull.

5 Mynediad i Ddata Trwyddedig

5.1 Nid oes unrhyw beth yn y Drwydded Contractwr hon yn gorfodi’r Trwyddedwr i ddarparu Data Trwyddedig (gan gynnwys unrhyw ran neu Ddiweddariad ohono) i’r Contractwr. Os ydyw, ar ddisgresiwn y Trwyddedwr, yn darparu’r (neu’n darparu mynediad i’r) cyfryw Ddata Trwyddedig, bydd ond yn darparu’r cyfryw Ddata Trwyddedig sydd ei angen i’r Contractwr ddarparu’r Gwaith a bydd yn gwneud hynny ar adeg, amlder ac mewn cyfrwng o ddewis y Trwyddedwr.

5.2 Cyn neu pan fydd y Contractwr yn derbyn Data Trwyddedig (boed gan y Trwyddedwr neu Gontractwr Trydydd Parti yn unol â Chymal 5.3), rhaid i’r Trwyddedwr hysbysu’r Contractwr yn ysgrifenedig o gwmpas Defnydd Trwyddedig y Trwyddedwr.

5.3 Bydd hawl gan y Contractwr i gyflwyno a derbyn copïau o’r Data Trwyddedig mewn ffurf ddigidol i a chan Gontractwyr Trydydd Parti ar yr amod:

5.3.1 bod y Contractwr a’r Contractwr Trydydd Parti wedi’u trwyddedu gan y Trwyddedwr ar gyfer y Data Trwyddedig sy’n cael ei gyflwyno a/neu’i dderbyn;

5.3.2 bydd y Gwaith a Gwaith y Trydydd Parti bob un ohonynt yn ffurfio rhan o brosiect mwy neu gyfres o waith cysylltiedig a fynnir gan y Trwyddedwr;

5.3.3 bod y Contractwr yn defnyddio’r copïau o’r Data Trwyddedig a gyflwynwyd gan y Contractwr Trydydd Parti at ddiben darparu’r gwaith i’r Trwyddedwr fel rhan o Ddefnydd Trwyddedig y Trwyddedwr yn unig;

5.3.4 bydd y defnydd gan y Contractwr o’r Data Trwyddedig a gyflwynwyd gan y Contractwr Trydydd Parti yn cael ei lywodraethu gan y Drwydded Contractwr hon;

5.3.5 na fydd y Contractwr yn derbyn unrhyw daliad, credyd neu gyfwerth ariannol uniongyrchol nac anuniongyrchol am gyflwyno’r Data Trwyddedig i Gontractwr Trydydd Parti; a

5.3.6 bydd y Contractwr, cyn cyflwyno unrhyw Ddata Trwyddedig i Gontractwr Trydydd Parti, yn cael cadarnhad ysgrifenedig gan y Trwyddedwr fod (a) y Contractwr Trydydd Parti wedi’i drwyddedu gan y Trwyddedwr i’r Data Trwyddedig gael ei gyflwyno, a (b) bod y Gwaith a Gwaith y Trydydd Parti bob un ohonynt yn ffurfio rhan o brosiect mwy neu gyfres o waith cysylltiedig a fynnir gan y Trwyddedwr.

5.4 Bydd gan y Contractwr yr hawl i gyflwyno copïau papur o’r Data Trwyddedig (y mae ganddo fynediad iddo) (cyfeirir ato yn y Cymal hwn fel ‘Copïau Papur’) i unrhyw drydydd parti ar yr amod bod y Contractwr yn sicrhau:

5.4.1 bod y cyfryw drydydd parti wedi’i gyflogi i ddarparu:

a) y cyfan neu ran o’r Gwaith;

b) rhan o brosiect mwy (sydd hefyd yn cynnwys y Gwaith); neu

c) gwaith sydd, ynghyd â’r Gwaith, yn rhan o gyfres o waith a fynnir gan y Trwyddedwr;

a’i fod yn defnyddio’r Copïau Papur at ddiben darparu a) b) neu c) uchod yn unig i’r Trwyddedwr at ei Ddefnydd Trwyddedig;

5.4.2 bod y Copïau Papur a gyflwynwyd ond yn cwmpasu ardal sy’n gymesur â maint y Gwaith y mae’r trydydd parti wedi’i gyflogi i’w ddarparu;

5.4.3 na chaniateir i’r cyfryw drydydd parti ac ni chaiff gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu, gwerthu na threfnu fel arall bod y Copïau Papur ar gael i drydydd partïon ar unrhyw ffurf;

5.4.4 bod y Contractwr yn adfer neu’n caffael dinistrio’r holl gyfryw Gopïau Papur ar unwaith pan (a) gwblheir y gwaith a ddarparwyd gan y trydydd parti fel y cyfeirir ato yng Nghymal 5.4.1 neu (b) pan fydd y Drwydded Contractwr hon yn dod i ben neu pan gaiff ei therfynu, pa un bynnag yw’r cynharach, a bydd y Contractwr yn darparu, ar gais y Trwyddedwr, ddatganiad ar lw gan berson wedi’i awdurdodi yn briodol ei fod wedi cydymffurfio â’r Cymal hwn;

5.4.5 na fydd y Contractwr yn derbyn unrhyw daliad, credyd neu gyfwerth ariannol uniongyrchol nac anuniongyrchol am gyflwyno Copïau Papur; a

5.4.6 bod y Copïau Papur a gyflwynwyd gan y Contractwr wedi’u marcio’n glir yn unol â Chymal 4.1.4 ac yn cynnwys datganiad yn pennu y caniateir i’r derbynnydd ddefnyddio’r Copïau Papur at y diben yn unig o’i gynorthwyo â chyflawni i’r Trwyddedwr y gwaith y’i cyflogwyd i’w gyflawni (fel y cyfeirir ato yng Nghymal 5.4.1 uchod).

6 Terfynu

6.1 Gall y naill barti neu’r llall derfynu’r Drwydded Contractwr hon ar unwaith unrhyw bryd drwy roi hysbysiad i’r parti arall yn ysgrifenedig.

6.2 Bydd y Drwydded Contractwr hon yn terfynu’n awtomatig ar unwaith os caiff y Drwydded Aelod PSMA ei therfynu neu os daw i ben.

Rhaid i’r Trwyddedwr hysbysu’r Contractwr am y cyfryw derfynu cyn gynted ag y bo’n ymarferol yn dilyn y cyfryw derfynu.

7 Effaith Terfynu neu Ddod i Ben

7.1 Os yw’r Drwydded Contractwr hon yn cael ei therfynu neu os yw’n dod i ben:

7.1.1 Bydd y Contractwr, cyn pen 30 diwrnod o’r cyfryw derfynu neu ddod i ben yn dinistrio (neu ar opsiwn OS neu’r Trwyddedwr, yn dychwelyd) yr holl Ddata Trwyddedig mewn unrhyw gyfrwng sydd ganddo neu y mae’n gyfrifol amdano (gan gynnwys unrhyw Ddata Trwyddedig a ymgorfforwyd mewn unrhyw ddeunydd arall) a darparu, ar gais OS neu’r Trwyddedwr, ddatganiad ar lw gan berson a awdurdodwyd yn briodol nad oes unrhyw Ddata Trwyddedig (na Manylion Mewngofnodi neu fanylion tebyg) ganddo mwyach, ac eithrio yn unol â Chymal 7.1.2;

7.1.2 yn amodol ar Gymalau 7.2 a 7.3, gall y Contractwr gadw Data Trwyddedig mewn archif ar ôl terfynu’r Drwydded Contractwr hon neu ar ôl iddi ddod i ben at yr unig ddiben o fynd i’r afael â chwyn neu her gan reoleiddiwr neu drydydd parti arall mewn perthynas â defnydd y Contractwr o’r cyfryw Ddata Trwyddedig yn ystod y Cyfnod; a

7.1.3 ni fydd hawl gan y Contractwr mwyach i ddefnyddio unrhyw Fanylion Mewngofnodi a ddarparwyd gan y Trwyddedwr er mwyn cyrchu’r Gwasanaeth Archebu Ar-lein (neu gyfrineiriau neu fanylion tebyg a ddarparwyd er mwyn cyrchu unrhyw wasanaeth archebu ar-lein arall y trefnir ei fod ar gael o dro i dro gan OS).

7.2 Mae hawliau’r Contractwr o dan Gymal 7.1.2 ar yr amod:

7.2.1 nad ydynt yn berthnasol i Ddata Trwyddedig gan gynnwys hawliau eiddo deallusol trydydd parti;

7.2.2 ni fydd y Contractwr yn datgelu Data Trwyddedig a gedwir o dan Gymal 7.1.2 i unrhyw reoleiddiwr neu drydydd parti arall ac eithrio i’r graddau sy’n angenrheidiol at y diben perthnasol ac ar ffurf papur neu electronig darllen-yn-unig yn unig;

7.2.3 rhaid i’r Contractwr storio’r cyfryw Ddata Trwyddedig ar wahân i unrhyw Ddata OS arall sydd gan y Contractwr;

7.2.4 yn amodol ar Gymal 11, ni fydd gan y Trwyddedwr nac OS unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â defnydd y Contractwr o’r cyfryw Ddata Trwyddedig ar ôl terfynu’r Drwydded Contractwr hon neu pan ddaw i ben; a

7.2.5 phe bai unrhyw rai o’r digwyddiadau a restrir isod yn bodoli pan derfynir y Drwydded Contractwr / pan ddaw’r Drwydded Contractwr i ben, ni fydd unrhyw hawliau archif yn cael eu caniatáu o dan Gymal 7.1.2:

a) mae’r Contractwr yn torri’r Drwydded Contractwr;

b) mae’r Contractwr wedi rhoi’r gorau i gynnal busnes;

c) mae’r Contractwr yn ansolfent neu’n cael ei fygwth ag ansolfedd neu mae wedi newid rheolaeth ei fusnes ac eithrio at ddiben ailstrwythuro grŵp mewnol dilys; neu

d) mae OS wedi colli’r hawl i weinyddu hawlfraint y Goron a/neu hawl cronfa ddata y Goron mewn perthynas â Data Trwyddedig.

7.3 Gall y Trwyddedwr a/neu OS derfynu hawl y Contractwr o dan Gymal 7.1.2 unrhyw bryd os yw’r Contractwr:

7.3.1 yn defnyddio neu’n datgelu’r Data Trwyddedig perthnasol ac eithrio’n gwbl unol â’r Cymal 7 hwn; neu

7.3.2 yn torri unrhyw delerau sydd wedi goroesi o’r Drwydded Contractwr hon,

ac os felly bydd y Contractwr yn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth sy’n gyfwerth â Chymal 7.1.1 mewn perthynas â’r cyfryw Ddata Trwyddedig.

7.4 Bydd y Cymalau hynny y bwriadwyd iddynt oroesi terfynu neu ddod i ben (yn cynnwys, heb gyfyngiad, Cymalau 1, 4.1.2, 4.1.3, 5.4.4, 6.2, 7, 9, 10, ac 11 i 15) yn parhau mewn grym ac effaith lawn er gwaethaf y cyfryw derfynu neu ddod i ben.

8 Amrywio

8.1 Bydd hawl gan y Trwyddedwr i amrywio’r Drwydded Contractwr hon ar unwaith drwy roi hysbysiad yn ysgrifenedig i’r Contractwr.

8.2 Os nad oes gan y Contractwr hawl i ddefnyddio Data Trwyddedig penodol o ganlyniad i amrywio’r Drwydded Contractwr hon yn unol â Chymal 8.1, yna caiff hyn ei drin fel terfynu yn rhannol mewn perthynas â’r Data Trwyddedig penodol hwnnw a bydd y Contractwr yn cydymffurfio â rhwymedigaeth sy’n gyfwerth â Chymal 7.1.1 mewn perthynas â’r cyfryw Ddata Trwyddedig.

9 Archwilio

9.1 Ar gais ysgrifenedig OS neu’r Trwyddedwr, bydd y Contractwr yn darparu tystiolaeth ysgrifenedig o gydymffurfio â’i rwymedigaethau o dan y Drwydded Contractwr hon.

9.2 Bydd y Contractwr yn cadw cofnodion cywir a chyflawn o’i ddefnydd o’r Data Trwyddedig. Mae gan OS a/neu’r Trwyddedwr (a’u cynrychiolwyr priodol) yr hawl, o roi hysbysiad rhesymol yn ystod oriau gwaith, i fynd i mewn i eiddo’r Contractwr ac i arolygu ac archwilio ei systemau, gweithrediadau a’r holl ddogfennaeth ategol i sicrhau bod y Contractwr yn cydymffurfio â’r Drwydded Contractwr hon ac i wneud copïau o unrhyw gofnodion angenrheidiol. Bydd y Contractwr, ar ei draul ei hun, yn trefnu bod cyflogeion a chyfleusterau priodol ar gael i ddarparu pob cymorth rhesymol i OS a/neu’r Trwyddedwr er mwyn galluogi’r cyfryw arolygu, archwilio a chopïo.

9.3 Rhaid i’r Contractwr gydymffurfio â mesurau rhesymol a bennwyd gan OS neu’r Trwyddedwr o ganlyniad i unrhyw archwiliad.

10 Gwarantau

10.1 Mae’r Trwyddedwr ac OS yn eithrio i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith pob gwarant ddatganedig neu oblygedig.

11 Atebolrwyddau

11.1 Ni fydd unrhyw beth yn y Drwydded Contractwr hon yn eithrio neu'n cyfyngu ar atebolrwydd yn naill barti neu’r llall (neu, os yw’n gymwys, OS) am:

11.1.1 farwolaeth neu anaf personol i’r graddau ei bod/fod yn deillio o’i esgeuluster, neu esgeuluster ei gyflogeion neu asiantau; neu

11.1.2 dwyll neu gamliwio twyllodrus.

11.2 Mae’r Contractwr yn cydnabod na fydd gan OS unrhyw atebolrwydd pa beth bynnag mewn perthynas â’i ddefnydd o’r Data Trwyddedig.

11.3 Yn amodol ar Gymal 11.1, rhaid i’r Contractwr indemnio’r Trwyddedwr rhag pob ac unrhyw golled, atebolrwydd, costau (gan gynnwys, heb gyfyngiad, costau cyfreithiol), hawliadau, iawndal neu dreuliau y gall y Trwyddedwr ddod yn atebol amdanynt i OS yn deillio o unrhyw dor-amod gan y Contractwr o unrhyw rai o ddarpariaethau’r Drwydded Contractwr hon neu ddefnydd gan y Contractwr o’r Data Trwyddedig. Ni fydd unrhyw beth yn y Drwydded Contractwr hon yn eithrio neu’n cyfyngu ar atebolrwydd y Contractwr o dan yr indemniad hwn.

11.4 Yn amodol ar Gymalau 11.1 ac 11.3, ni fydd cyfanswm atebolrwydd cyfun y naill barti mewn perthynas ag unrhyw golled neu ddifrod a ddioddefir gan y parti arall ac yn deillio o neu mewn cysylltiad â’r Drwydded Contractwr hon, boed mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeuluster) neu am dorri’r ddyletswydd statudol neu mewn unrhyw ffordd arall, yn fwy na £  [SYLWER - y ffigur i’w nodi gan yr Aelod PSMA ar sail achos wrth achos. Yn aml, man cychwyn defnyddiol wrth ystyried swm priodol y terfyn, yw’r cyfanswm ffioedd amcangyfrifedig a fydd yn daladwy o dan y Drwydded Contractwr neu, os disgwylir i’r Drwydded Contractwr redeg am nifer o flynyddoedd, gall fod yn fwy priodol gosod terfyn ar atebolrwydd ar ffioedd blynyddol cyfun. Os bydd yn ofynnol, dylai’r Aelod PSMA gael ei gyngor cyfreithiol ei hun ar y ddarpariaeth hon wrth gwrs]

12 Aseinio, is-gontractio ac is-drwyddedu

12.1 Ac eithrio fel y cytunwyd yn ysgrifenedig gan OS, nid oes hawl gan y naill barti i aseinio, trwyddedu, trosglwyddo neu newyddu unrhyw rai o’u hawliau a/neu rwymedigaethau o dan y Drwydded Contractwr hon.

13 Ildio Hawl

13.1 Nid yw ildio hawl ar achlysur arbennig gan y naill barti neu’r llall yr hawliau o dan y Drwydded Contractwr hon yn ymhlygu y bydd hawliau eraill yn cael eu hildio.

13.2 Ni fydd oedi o ran arfer unrhyw hawl o dan y Drwydded Contractwr hon yn golygu bod y gyfryw hawl yn cael ei hildio.

14 Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999

14.1 Yn amodol ar Gymal 14.2, nid oes gan berson nad yw’n barti i’r Drwydded Contractwr hon unrhyw hawl o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 i orfodi na mwynhau budd unrhyw delerau’r Drwydded Contractwr hon.

14.2 Bydd hawl gan OS i fudd telerau’r Drwydded Contractwr hon a’r hawliau i orfodi’r cyfryw delerau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.

15 Cyfraith Lywodraethu ac Awdurdodaeth

15.1 Caiff y Drwydded Contractwr hon ei llywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr ac mae’r ddau barti yn ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr.

Llofnodi

Ar ôl darllen a deall y Drwydded Contractwr hon, llofnodwyd dros ac ar ran [Trwyddedwr] Ar ôl darllen a deall y Drwydded Contractwr hon, llofnodwyd dros ac ar ran [Contractwr]
   
Llofnod:................................................................ Llofnod:................................................................
   
Enw....................................................................... Enw......................................................................
   
Teitl...................................................................... Teitl......................................................................
   
Dyddiad................................................................ Dyddiad................................................................

 


Trwydded Contractwr Ffurf Safonol PSMA

(f1.0 Ebrill 2015)