Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Telerau defnyddio mapiau etholiadau

Bwriedir y wefan a gwasanaethau mapiau y wefan hon at ddefnydd sy’n gysylltiedig ag etholiadau. Mae defnyddio’r wefan yn golygu eich bod yn derbyn y telerau isod.

Amdanom Ni

Yr Arolwg Ordnans Cyfyngedig, cwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif cofrestredig 09121572), â’i swyddfa gofrestredig yn Explorer House, Adanac Drive, Southampton, SO16 0AS, Y DU (‘ninnau’, ‘ni’ neu ‘OS’), sy’n berchen ar y gwasanaethau map ar y we a’r wefan (www.os.uk/election-maps), ac yn eu gweithredu.

Darperir mapio Gogledd Iwerddon gan Land & Property Services (‘LPS’), yr awdurdod mapio swyddogol ar gyfer Gogledd Iwerddon. Ei bencadlys busnes at ddibenion y telerau hyn yw Colby House, Stranmillis Court, Malone Lower, Belfast BT9 5BJ.

Mae’n bosibl y diwygiwn y telerau hyn ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’r wefan o bryd i’w gilydd i adolygu’r telerau diweddaraf, gan eu bod yn eich rhwymo.

Defnyddio Mapio

1.1 Mae OS yn berchen ar hawliau, teitl a budd yn ac i’r wefan.

1.2 Ac eithrio data OS VectorMap® Local, data mapio Gogledd Iwerddon a ddarperir gan LPS a data sy’n gysylltiedig â Dbpedia, mae’r data mapio sydd ar gael ar y wefan ar gael fel OS OpenData ac mae’n destun telerau trwydded Open Government y gallwch ei darllen yma: www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/

1.3 Mae data OS VectorMap Local yn destun telerau y gallwch eu darllen yma: [we will insert a web address here when final].

1.4 Mae mapio Gogledd Iwerddon ar y wefan wedi cael ei dynnu o gronfa ddata mapio LPS ac mae’n amodol ar Hawlfraint y Goron a hawl y gronfa ddata. Ni cheir is-drwyddedu, gwerthu, arddangos, benthyg, na throsglwyddo na defnyddio mapio Gogledd Iwerddon heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw LPS. Ni fydd OS na LPS yn atebol os na fydd mapio Gogledd Iwerddon yn addas at eich diben neu gymwysiadau.

1.5 Rhaid defnyddio’r datganiadau priodoli canlynol i gydnabod ffynhonnell y wybodaeth:

1.5.1 Mewn perthynas â mapio Gogledd Iwerddon ar y rhyngrwyd neu at ddefnydd argraffedig mewn fformat gydag ardal sy’n llai na 200 sentimetrau sgwâr:
© Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2014 MOU 504

1.5.2 Mewn perthynas â mapio Gogledd Iwerddon at ddefnydd argraffedig gydag ardal sy’n fwy na 200 sentimetrau sgwâr:
Hawlfraint y Goron ac fe’i hatgynhyrchir gyda chaniatâd Land & Property Services o dan awdurdod dirprwyedig gan Reolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata [insert year] MOU 504

Back to top
© Ordnance Survey 2018