Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

D to F - Glossary of Gaelic origins of British place names

Scroll down to the bottom for other letters in the glossary of Gaelic origins of British place names.

Element

Meaning

Examples

num

two

Meall Dà Chloich NN7962

dabhach nfdabhaich gdabhcha, dabhaichean pl

vat, large tub; land division, davoch

Loch an Dabhaich NN7296, Cnoc Dabhaich NC0723

dail nfdalach gdailean pl

haugh, level field by a river

Dail an Eais NM9964, Dail an Òir NN1625

dal

anglicised form of dail

Dal More NH6568, Dalbreck NC7415

damh nmdaimh gdaimh pl

ox, stag

Creag an Daimh NC9058, Dùn Daimh NN4863

daoine

see duine

Lochan nan Daoine NM4443

darach nmdaraich g

oak

Tòrr an Daraich NN0376, Coire Daraich NG4529

darroch

anglicised form of darach

Knockdarroch NN9655, Tordarroch NH6733

dearcag nfdearcaig gdearcagan pl

berry

Tòrr nan Dearcag ND0856, Allt Dearcaige NJ1113

dearg adj

red

Allt Dearg NH6580, Bealach Dearg NH2243

deas adj

south

Croic a Deas NF7129, Gleann Deas NR2169

derry

anglicised form of doire

Glen Derry NO0396, Loch Derry NX2573

dh-

A word starting dh is often a lenited form of a word starting d

dìg nfdìge gdìgean pl

ditch, wall of loose stones

Allt na Dìge Moire NC3144, Dìg Ghorm NR8764

dìollaid nfdìollaide gdìollaidean pl

saddle

An Dìollaid NO0797, Bealach na Dìollaide NS2297

dìseart nm

hermit's retreat

Port an Dìseart NM2924, Cladh an Dìseart NM2824

dìthreabh nfdìthreibh gdìthreabhan pl

wilderness, the less cultivated parts of a district

Loch Dìthreabh na Cuileige NG7741

dòbhran nmdòbhrain gdòbhrain pl

otter

Cnap an Dòbhrain NJ0806, Tòrr an Dòbhrain NR3343

doire nmfdoirean, doireachan pl

grove, thicket

Sròn Doire NR8378, Toll Doire NM5641

dòirlinn nfdòirlinne gdòirlinnean pl

isthmus, peninsula, stony part of the shore

An Dòirlinn NF7317, Tòrr na Dòirlinne NM6058

domhain

alternative form of domhainn

Camas Domhain NG8307, Gleann Domhain NM8610

domhainn adj

deep, hollow

Allt Domhainn NH6180, Chlais Domhainn NC1860

donn adj

brown

Lochan Donn NM7188, Maol Donn NM7431

dorch adj

dark, black, dusky, mysterious

Rèidh Dorch NJ1715, Glendorch NS8718

dorcha

alternative form of dorch

Ruigh Dorcha NN9273, Slochd Dorcha NM4771

dòrn nmdùirn gdùirn pl

fist, fist-sized pebble

Dùn Dùirn NR6907, Uamh Gill'an Dùirn NM6901

drim

anglicised form of druim

Drimbuie NN0322, Drimlee NN1416

dris nfdrise gdrisean pl

bramble

Allt Doire na Drise NM6283, Beinn na Drise NM4742

driseach adj

covered in brambles

Rubha Driseach NR9896, Torran Driseach NM5652

drochaid nfdrochaide gdrochaidean pl

bridge

Càrn na Drochaide NO1293, Drochaid a' Chadha NG8640

droigheann nmdroighinn g

bramble, blackthorn

Port nan Droigheann NM4419, Lagan Droigheann NR7148

droma, dromannan

see druim

Sròn an Droma NM7600

druid nmdruidean pl

starling

Tòrr nan Druidean NM9779, Cnoc Druidean NM2723

druim nmdroma gdromannan pl

ridge

Ploc an Droma NG8186

drum

anglicised form of druim

Drumbain NJ2749, Drumbeg NC1232

dubh adj

black

Poll Dubh NH4061, Rubha Dubh NC8068

duine nmduine gdaoine pl

man, person, people

Leac an Duine NN1106, Sloc nan Daoine NF8315

dùirn

see dòrn

Dùn Dùirn NR6907, Uamh Gill'an Dùirn NM6901

dùn nmdùin gdùin pl

fortress, castle, heap

An Dùn NC8566, Dùn a' Bhealaich NR7376

each nmeich geich pl

horse

Mòine nan Each NN5013, Rubha nan Each NB0320

eadar pr

between

Cnoc Eadar Dà Bheinn NB1402, Ùidh Eadar Dà Loch NC2749

eag nfeige geagan pl

notch, gap

Druim na h-Eige NB4257, Sgùrr na h-Eige NH0527

eagachadj

jagged

Aonach Eagach NN1558

eaglais nfeaglaise geaglaisean pl

church

Allt na h-Eaglaise NC8659, Beinn na h-Eaglaise NG9052

eala nfeala, ealaidh gealachan pl

swan

Loch nan Ealachan NC6751

ear adj

east

Tràigh Ear NF8276, Cathadail an Ear NB0910

earb nfearba gearbaichean pl

roe

Lòn nan Earb NG4168, Rubha na h-Earba NM9155

earrann nfearrainn gearrannan pl

share, portion, section of land

Cnoc nan Earrannan NR5164, Dubh Earrainn NR7458

eas nmeasa geasan pl

waterfall, cataract

Allt an Eas Mhòir NO1599, Eas a' Bhàinne NH2703

easg nmfeasga geasgan pl

marsh, swamp, ditch formed by nature

An t-Easg Leathain NN8069

eich

see each

Allt an Eich Dhuibh NH4112

eidheann nfeidhne g

ivy

Creag na h-Eidhne NM5539, Badan Eidhne NM9114

eige

see eag

Bealach na h-EigeNH1327

èilde, èildean

see eilid

eileach nmeilich geilichean pl

stony place, mill lade, mill dam, mound, islet

Eileach an Naoimh NM6309, An t-Eileach NN6496

èileag nfèileige gèileagan pl

deer-trap

Loch Èileag NC3006, Allt Èileag NC3007

eilean nmeilein geileanan pl

island

Eilean a' Bhàta NG8034, Eilean a' Chait NG8034

eilich, eilichean

see eileach

Loch an Eilich NG9991

eilid nfèilde gèildean pl

hind, female of the red deer

Beinn Èilde NN5685, Camas na h-Èilde NM7084

eldrick, eldrig

anglicised forms of èileag

Black Eldrick NX7354, High Eldrig NX2569

ellan

anglicised form of eilean

Ellanmore ND2337, Ellangowan NX9874

elrick

anglicised form of èileag

Little Elrick NJ9244, Drumelrick Hill NJ5518

eòin

see eun

Loch an Eòin NC7014

eòrna nm

barley

Eilean an Eòrna NC4401, Aonan an Eòrna NR3776

eun nmeòin geòin pl

bird, fowl

Loch nan Eun NC9254, Coire nan Eun NH2047

fada adj

long

Allt Fada NC7551, Bogha Fada NM2154

fadhail nffadhail, fadhlach gfadhlaichean pl

extensive beach, tidal ford

Fadhail Losgaintir NG0698, Fadhail Sheileboist NG0697

faing nffainge gfaingean pl

sheep pen, fank

Tom na Faing NB4248, Tràigh na Fainge NB4636

faire nffairean pl

watch, lookout

Beinn na Faire NR6017, Allt na Faire NH3489

fàl nmfàil gfàil pl

hedge, fence, fold

Sgeir Fàil NB1137, Allt Àirigh Fàil NB2225

fàil

see fàl

fang nf

alternative form of faing

Fang Bhuidhe NN2142, Fang nan Each NG1553

faodhail nffaodhalach gfaodhalaichean pl

alternative form of fadhail

Faodhail Dhubh NM6471, Allt na Faodhalach NS1493

faoileag nffaoileige gfaoileagan pl

sea gull

Eilean na Faoileige NH2903, Loch na Faoileige NC2119

faoileann nffaoilinn gfaoileannan pl

alternative form of faoileag

Loch na Faoilinn NF8051, Port na Faoilinn NM7430

fas nm

non-standard form of fasadh

Fas na Cloiche NN0248

fàsach nmffàsaich gfàsaichean pl

wilderness, mountain, hill edge, border

Fàsach NG1849, Rubha nam Fàsaichean NM7290

fasadh nmfasaidh g

stance, station, level spot

Fasadh an Fhamhair NM7870

fasgadh nmfasgaidh gfasgadhean pl

shelter, fold, pen-fold for cattle

Am Fasgadh NN0169, Tigh Fasgaidh NG8727

feadag nffeadaige gfeadagan pl

flute, whistle, plover

Bàgh nam Feadag NF8757, Cnoc na Feadaige ND0769

feadan nmfeadain gfeadanan pl

reed, canal, opening, streamlet

Allt Feadain Bhàin NN2054, Bealach an Fheadain NG8132

feannag nffeannaige gfeannag pl

crow, lazy bed

Rubha nam Feannag NM4199, Druim nam Feannag NH2997

fear nmfir gfir pl

man

Blàr nam Fear Mòra NC1425, Fear an Fhèilidh NM6020

fearann nmfearainn g

land, estate, farm, earth

Fearann Làimhrige NM4196, Fearann-Coille NS1674

feàrna nf

alder tree

Rubha Feàrna NM9977, Allt Feàrna NC7532

fèidh

see fiadh

Eilean Ceann Fèidh NM7284

fèith nffèithe gfèithichean pl

bog, underground stream, bog channel

Allt na Fèithe Baine NH0759, Bealach na Fèithe NC3741

feòir

see feur

Eilean Feòir NM5338

fern

anglicised form of feàrna

Ardfern NM8004, Bogfern NJ7758, Drimfern NN0814

feur nmfeòir g

grass, hay

Sgeir an Fheòir NG8037, Creag an Fheòir NH2411

feusag nffeusaig gfeusagan pl

beard

Creag Feusag NH2133, Glac na Feusaige NN1339

fh-

A word starting fh is often a lenited form of a word starting f

fiacail nffiacla gfiaclan pl

tooth

Càrn nam Fiaclan NH1245, Fiaclan Garbha NN2494

fiaclach adj

serrated, tooth-shaped

Àth Fiaclach NM8316, Druim Fiaclach NM8078

fiadh nmfèidh gfèidh pl

deer

Eilean an Fhèidh NH0596, Creag an Fhèidh NN3218

fin

anglicised form of fionn

Fincraigs NO3622, Fingask NO3918

fiodhag nffiodhaige gfiodhagan pl

bird-cherry, wild fig

Allt nam Fiodhag NH3223, Loch nam Fiodhag NH3123

fionn adj

white, fair, blessed, holy

Craigfionn NX4593, Fionn Phort NM7533

fir

see fear

Fir Bhreugach NG4470

fireach nmfirich gfirichean pl

high barren ground, mountain, moor

Fireach na Mòine NN2326, Am Fireach NH0978

fitheach nmfithich gfithich pl

raven

Creag an Fhithich NC2553, Cnoc an Fhithich NC9758

fliuch adj

wet

Fliuch Choire NH2372, Eas Fliuch Leirg NN2830

fo dheasadj

non-standard form of bho dheas

Cas fo Dheas NF8231

fo thuathadj

non-standard form of bho thuath

Tràigh Baile fo Thuath NF9087

fraoch nmfraoich g

heather

Àird an Fhraoich NF7270, Coire an Fhraoich NH0474

frith adj

small

An Fhrith AìrdNG8303

frìth nffrìthe gfrìthean pl

deer forest, heath, moor

Abhainn na Frìthe NC8327, Srath na Frìthe NC8327

fuar adj

cold, chilly

Fuar Achadh NR9148, Allt Fuar NJ1420

fuaran nmfuarain gfuarain, fuaranan pl

well spring, green spot

Fuaran Mòr NC4640, Cnoc Fuarain ND1134

Origins of Gaelic place names in British names - other letters:

C, G-L, M-R, S-U.

Back to top
© Ordnance Survey 2019