Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

S to U - Glossary of Gaelic origins of British place names

Scroll down to the bottom for other letters in the glossary of Gaelic origins of British place names.

Element

Meaning

Examples

sabhal nmsabhail gsabhalan pl

barn, granary

Allt an t-Sabhail NH5291, Cnoc an t-Sabhail NC5233

sac nmsaic gsaic, sacan pl

horse load

Cnoc an t-Saic NH3398, Druim an t-Saic NN6362

sagart nmsagairt gsagartan pl

priest

Eilean an t-Sagairt NM9231, Lòn an t-Sagairt NR7081

saic

see sac

Cnoc an t-Saic NH3398

saidh nfsaidhe gsaidhean pl

upright beam, post

Loch Coire na Saidhe NC4436, Sgeir nan Saidhean NM7010

saighead nfsaighde gsaighdean pl

arrow

Lochan nan Saighead NB1705, Beinn na Saighde NB4236

sàil nfsàl, sàile, sàlach gsàilean, sàiltean pl

heel

Sàil Mhòr NH1768, Sàil Gharbh NC4134

sàilean nmsàilein gsàileanan pl

little inlet, arm of the sea, deep bay

Sàilean Mòr NM5859, Sàilean Ruadh NM9833

sàl, sàlach

see sàil

Loch na Sàlach NH3267

salach adj

dirty

Camas Salach NM6861, Àirigh Shalach NH0666

saobhaidh nfsaobhaidh(e) gsaobhaidhean pl

animal-den

Allt na Saobhaidhe ND0335, Caochan na Saobhaidh NJ0609

saor nmsaoir gsaoir pl

carpenter, wright

Eilean an t-Saoir NM1455, Lùb an t-Saoir NM9364

seabhag nmfseabhaig gseabhagan pl

hawk

Creag na Seabhaig NM9515, Allt na Seabhaig NH5315

seachd num

seven

Eilean nan Seachd Seisrichean NM4263

seagal nmseagail g

rye

Cnoc an t-Seagaill NC2413, Allt an t-Seagaill NH5473

sealg nfseilg gsealgan pl

hunt, chase

Loch na Seilge NC9258, Srath na Seilge NC7018

seamrag nfseamraig gseamragan pl

trefoil, shamrock

Beinn na Seamraig NG7217, Cnoc na Seamraig NN1621

sean adj

old

Sean-Àirigh NC9458, Sean-Allt NJ2014

seangan nmseangain gseangain, seanganan pl

ant

Sgeir an t-Seangain NM7162, Allt nan Seangan NH5596

seann

alternative form of sean

Monadh Seann-talaimh NH3001

searrach adj

edge, pointed, sharp

Coireag Searrach NH0031

searrach nmsearraich gsearraich pl

foal, colt

Cnoc nan Searrach NB2330, Glac nan Searrach NG4551

seasg nfseasga gseisg, seisge pl

bog-reed

Cnocan Seasg NH9386, Carr Seasg NR7671

seilcheagnf seilcheigg seilcheagan pl

snail

Creag nan Seilcheag NG8300

seileach nmseilich gseileachan pl

willow

Fèith Seileach NG6711, Bad nan Seileach ND1131

seilg

see sealg

Loch na Seilg NC3658

seisg, seisge

see seasg

sgadan nmsgadain gsgadain pl

herring

Glac nan Sgadan NG9407, Port an Sgadain NR7084

sgarbh nmsgairbh gsgairbh pl

cormorant, heron

Rubha nan Sgarbh NB4929

sgeine, sgeinean

see sgian

sgeir nfsgeire gsgeirean pl

sea rook, skerry

Sgeir a' Choire NR4043, Sgeir nan Sgarbh NB4057

sgiannf sgeine, sgineg sgeinean, sgineachanpl

knife

Sgian DubhNS0675, Sgurr na Sgine NG9411

sgitheach nmsgithich g

hawthorn

Cnoc nan Sgitheach NS0199, Abhainn Sgitheach NH5162

sgoilte adj

split, cracked

Aonach Sgoilte NG8302, Càrn Sgoilte NB9706

sgòr nmsgòir gsgòran, sgòraichean pl

non-standard form of sgùrr

Sgòr a' Chaorainn NH4577, Sgòr an Daimh NN2971

sgòrr

alternative form of sgùrr

Sgòrr a' Chait NN3406, Sgòrr an Fhithich NN5408

sgùrr nmsgurra gsgurran pl

rocky peak, sharp steep hill

Sgùrr a' Bhuic NN2070, Sgùrr a' Chaise NG5702

sh-

A word starting sh is often a lenited form of a word starting s

siar

form ofiar

Tamana Siar NB0020

sìdh nm

non-standard form of sìth: (fairy) hill

Sìdh Beag NJ1713, Sìdh Mòr NJ1713

sidhean

non-standard form of sìthean

Sidhean Mòr ND0556, Sidhean a' Chlèirich NC1319

sionnach nmsionnaich gsionnaich pl

fox

Allt nan Sionnach NM7692, Coire an t-Sionnaich NN1760

sìoradj

constant, eternal

Carraig an t-Sìor Shruith NM2968

sìthean nmsìthein gsìthein pl

fairy knoll, hillock

Allt an t-Sìthein NG4931, Cnoc nan Sìthean ND0342

sleac

alternative form of leac

Meall nan Sleac NN8694, Sleac Gorm NO2289

sleamhainn adj

slippery, smooth

Leac Shleamhuinn NF7714, Carraig Shleamhuinn NG2149

sliabh nmslèibh gslèibhtean pl

high moorland; purple moor-grass (Molinia caerulea)

Allt a' Choire Sliabh NG9170, Càrn an t-Slèibhe NJ1411

slios nmsliosa gsliosan pl

side, slope

Loch an t-Slios NB2124, Slios Garbh NG8888

sloc nmsluic gslocan pl

pit, hollow, pool

Sloc an Tairbh NF7200, Tom an t-Sluic NN1479

slugaid nfslugaide g

quicksand, muddy place, gorge

Allt na Slugaide NB4839, Cnoc na Slugaide NB4739

sluic

see sloc

Lochan an t-Sluic NN8290

sneachd nmsneachda g

snow

Coire an t-Sneachda NH1927, Glac an t-Sneachda NM4923

sobhal

non-standard form of sabhal

Cnoc an t-Sobhail NH2438

soc nmsuic g

point, snout

Soc Glas NC3272, Soc Mhic Chailein NC1743

spàrdan nmspàrdain gspàrdain, spàrdanan pl

little eminence, hill, short steep slope

An Spàrdan NM6800, Bruthach nan Spàrdan NN7281

speireag nfspeireig gspeireagan pl

sparrow hawk

Cnoc nan Speireag NG3631, Creagan na Speireig NC4855

sprèidh nfsprèidhe g

cattle

Loch nan Sprèidh NH3893, Lag na Sprèidhe NM5521

sràid nfsràide gsràidean pl

road, street

Sràid Ruadh NL9547, Sràid Stac na Mòine NR2847

srath nmsratha gsrathan pl

valley, riverside land

Srath a' Bhàthaich NG8847, Abhainn an t-Sratha NB1800

sròn nfsròine gsrònan pl

nose, point

Sròn Mhòr NB1429, Sròn a' Mhill NG4843

sruth nmsrutha, sruith gsruthan pl

current, stream

Bun an t-Sruth NF7366, Oban nan Sruthan NF8874

staca nmstaca, staic gstacan, stacannan pl

high cliff or hill, precipice

Ruadh Stac NG5123, Stac nam Bodach NN9770

staigh

see a-staigh

staimhnm staimhg

sea tangle

Poll an Staimh NG3764

stalla nmstallachan pl

overhanging rock, steep sea rock

Stalla nam Manach NG9170, Stallachan Dubha NM5362

steall nfstill gsteallan pl

torrent, cataract

Steall a' Choire NC3728, Steall an Eisg NM8154

stob nmstuib gstoban pl

point, stake

Stob a' Chaorainn NN4504, Stob a' Chòin NN4116

strath

anglicised form of srath

Strathtay NN9153, Strathaird NG5317

stùc nfstùic gstùcan, stùcannan pl

little hill, cliff, pinnacle

Stùc a' Bhuic NN3904, Stùc Bàn NS2996

stuib

see stob

sùbh nmsùibh gsùbhan pl

raspberry

Meall nan Sùbh NN4539, Bruach nan Sùbh NR4964

suic

see soc

suidhe nmsuidhean, suidheachan pl

seat, sitting or resting place, level shelf

Càrn an t-Suidhe NG8754, Suidhe Beag NJ2624

sùil nfsùla gsùilean pl

eye, sandy hole

Sùil an Ear NB1836, Sùil na Cloiche NB2320

taigh nmtaighe gtaighean pl

house

Allt nan Taighean NM7293, Bean an Taighe NM6375

tàillear nmtàilleir gtàillearan pl

tailor

Cnoc an Tàilleir NC6036, Coire an Tàilleir NH1839

tairbeart nftairbeirt gtarbeartan pl

crossing, portage, isthmus

Loch an Tairbeirt NB3419, Tairbeart NG5847

tairbh

see tarbh

Luig an Tairbh NR3143

talamh nmftalamh, talmhainn gtalamhan pl

land

Sean-Talamh NN5615, Monadh Seann-talaimh NH3001

tana adj

thin, slender, shallow

Loch Tana NB3329

taobh nmtaoibh gtaobhan pl

side, way, place

Taobh a' Ghlinne NN0372, Taobh Deas NF9692

tarbeartan

see tairbeart

tarbert

anglicised form of tairbeart

Tarbert NB1400

tarbh nmtairbh gtairbh pl

bull

Boglach nan Tarbh NM6724, Clach an Tairbh NH1568

tarsainn adj

lying across, oblique

Toman Tarsainn NH5121, Allt Tarsainn NH1260

tartarnm tartair g

noise, clamour

Uamh an Tartair NC2109

teampall nmteampaill gteampaill pl

church

Teampull Bhuirgh NF7650, Teampull Chriosd NF7861

teanga nfteangaidh gteangan, teangannan pl

tongue

Teanga Bhàn NM6526, Teanga nan Each NH0350

teine nmteintean pl

fire, beacon

Tom an Teine NN2179, Cnoc an Teine NH4747

th-

A word starting th is often a lenited form of a word starting t

tibber, tiber

anglicised form of tiobar: well

Knockentiber NS3939, Auchentibber NS6754

tigh

non-standard form of taigh

Tigh an Droma NS0427, Tigh an Eilein NO1464

tilly

anglicised form of tulach

Tillybrack NJ6619, Tillycairn NJ8331

tioram adj

dry

Cnocan Tioram NR7552, Eilean Tioram NG7873

tìr nftìre gtìrean pl

land

Tìr Dhubh NR9732, Tìr Chille NM3218

tòb nm

bay

Tòb a' Chuilinn NB1733, Tòb a' Ghearraidh NB0216

tobar nmftobair, tobrach gtobraichean pl

well, fountain, spring

Tobar an Easbuig NF8040, Tobar na Slàinte NH8573

tobhta nmtobhtaichean pl

ruin with walls standing

Tobhta nan Druidhean NG5158, Tobhta NB0434

tobrach, tobraichean

see tobar

todhar nmtodhair gtodharan pl

field manured by penning cattle on it

Todhar Dubh NM4151, Ach'an Todhair NN0971

tòine

see tòn

toll nmtuill gtuill pl

hole, hollow

Toll Beag ND0427, Toll Creagach NH1513

tolm nmtuilm gtolman pl

island in a river or near shore

Tolm NB3350, Eilean Thuilm NM4791

tom nmtuim gtomannan pl

knoll (east), copse (west)

Tom na h-Iolaire NC9221, Loch an Tuim NB4243

tòn nftòine gtònan pl

fundament, breech, anus

Goirtein na Tòine NM6134, Tom na Tòine NC2630

torc nmtuirc gtuirc pl

boar

Càrn an Tuirc NO1780

tòrr nmtorra gtorran pl

heap, hill, mountain, mound

Tòrr a' Bhacain NM3821, Tòrr a' Chruidh NG3656

tràigh nftràighe, tràghad gtràighean, tràghannan pl

beach

Cnoc na Tràighe NR2763, Tràigh Mhòr NB5448

trì num

three

Cnoc nan Trì Tom NB3124, Lòn Trì Chrìoch NM9518

tuath adj

north

Meall Tuath NG4176, Port a Tuath NA9812

tuill

see toll

Rubha Uamh an Tuill NR5162

tuilm

see tolm

Allt Thuilm NG0898

tuim

see tom

Beinn an Tuim NM9283

tùir

see tùr

Ceann an Tùir NM6041

tuirc

see torc

Coire Allt an Tuirc NH0522

tulach nmtulaich gtulaichean pl

knoll, hillock

Tom Mòr an Tulach NB3545, Tulach an Fhuarain ND1252

tullich

anglicised form of tulach

Cultullich NN8750, Glastullich NH1595

tulloch

anglicised form of tulach

Scoretulloch NS5836, Tulloch NH6192

tunnag nftunnaig gtunnagan pl

duck

Loch Tunnaig NM9101, Tòb nan Tunnag NB1433

tùr nmtùir gtùir pl

tower

Tùr Mòr NM5545, Loch an Tùir NC1126

ty

anglicised form of taigh

Tyndrum NH5220, Tynabeinne NR2663, Tynacoille NR2763

uachdar nmuachdair guachdaran pl

top, upper part, summit

Uachdar NF8055, Allt an Uachdair NR8934

uaimh nfuaimhe, uamha guaimhean, uamhan pl

cave

Allt na h-Uaimhe NH7201

uaine adj

green

Cnoc Uaine NG6709, Coire Uaine NH4383

uamh

alternative form of uaimh

Uamh an Òir NG9795

uchd nmuchda guchdan pl

breast, ascent, side of a hill

Uchd a' Bhlàir NM4279, Uchd an Ùird NG7931

ùidh nfùidhe gùidhean pl

isthmus, ford

Ùidh an Tuim NC2948, Ùidh Dhubh NC3039

ùig nfùige gùigean pl

nook, hollow, cave, den, bay

Bad na h-Ùige ND0737, Bealach Ùige NG4464

uillt

see allt

Bad an Uillt ND2044

uinnseann nmuinnseinn g

ash tree

Allt an Uinnseinn NC3856, Cnoc an Uinnseinn NN5517

ùird

see òrd

Beinn Ùird NS3998, Cnoc an Ùird NH5341

uisge nmuisgean, uisgeachan pl

water, rain, river

Uisge Dhubh NH0038

ulaidh nfulaidhe gulaidhean pl

treasure

Tom na h-Ulaidhe NN5811, Creagan na h-Ulaidh NH2623

ùr adj

new, fresh, recent

Meall Ùr a' Bhorraich NG7137

ùruisg nm ùruisge g ùruisgean pl

water spirit

Sruthan an Ùruisge NR5979

Origins of Gaelic place names in British names - other letters:

A and B, C, D-F, G-L, M-R

Back to top
© Ordnance Survey 2019